Scios inspecties

Sinds oktober 1998 gelden er wettelijke richtlijnen voor werkzaamheden aan stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 KW.Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS-certificatiesysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.

De Nederlandse wetgeving bepaalt thans dat stook- en verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen van 100 kW of meer bij eerste ingebruikname en vervolgens minstens eenmaal per vier jaren worden beoordeeld (inspectie) op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan de voorschriften t.a.v. veiligheid en deugdelijke werking te voldoen. Bovendien is onderhoud (indirect) verplicht.

De SCIOS heeft zijn werkzaamheden onderverdeelt in een aantal Scope’s:

 • Scope 2: Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverhitters
 • Scope 3: Stoom- en heetwaterketels
 • Scope 4: Verbrandingsmotoren en gasturbines
 • Scope 6: NOx-metingen
 • Scope 7:Brandstofleidingen
 • Scope 1: Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 5: Bijzondere industriële installaties

Andere scopes niet toestel gerelateerd zijn;

 • Scope 8: Elektrisceh installaties
 • Scope 9: Elektrische arbeidsmiddelen
 • Scope 10: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico
 • Scope 11: Inspectie explosieveilige installaties
 • Scope 12:Inspectie zonnestroom installaties

EBI:
Hierbij wordt gecontroleerd of een (nieuw) geplaatst toestel zodanig is opgesteld en ingeregeld dat het geheel aan de geldende veiligheids- en milieueisen voldoet. Zonodig worden de toestellen en de ruimte na aanpassing opnieuw gecontroleerd. De afstel gegevens en de relevante documentatie worden vastgelegd in een zogenaamd basisverslag dat bij het toestel wordt bewaard (in een Logboek) of waarover de eigenaar per direct inzage kan verstrekken.

PI:
Afstel inrichtingen en beveiligingen worden periodiek (afhankelijk van de brandstof en of de verstrekte milieu vergunning 2 tot maximaal 4 jaarlijks) aan de hand van het basisverslag gecontroleerd en zo nodig bij gesteld om de goede en veilige werking van het toestel weer op het peil te brengen waarop dit bij de ingebruikname van het toestel was. Ook de verrichte werkzaamheden en gedane bevindingen van deze inspecties worden in een inspectierapport vastgelegd. Dit rapport wordt naderhand naar de opdrachtgever gestuurd om toe te worden gevoegd aan het eventuele logboek.

scios