Emissie metingen

Nox meting:

Emissiemetingen aan stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren moeten worden uitgevoerd om te bepalen of, de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden, niet worden overschreden. De Overheid heeft derhalve grenswaarden welke in het onder de Milieuwet vallende Activiteitenbesluit zijn opgenomen (voorheen BEMS)
Stookinstallaties dienen naast het Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspectie ook metingen naar NOx uitstoot te ondergaan. Voor installaties met een vermogen vanaf 400 kW dient binnen vier weken na ingebruikname een emissie meting te worden uitgevoerd.

Alle metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau. Op de website van de [Raad voor Accreditatie] kunt u nagaan welke bedrijven zijn geaccrediteerd. Als uitzondering hierop is het toegestaan dat de afzonderlijke meting wordt uitgevoerd door een persoon die de meting kan uitvoeren volgens Scope 6 van de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties stookinstallaties" van SCIOS. Bokma beschikt over het daarvoor geëigende certificaten en discipline.

Download>>  Bems digitaal