Emissie metingen

Nox meting:
Stookinstallaties die onder de werkingssfeer van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) vallen dienen naast het Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspectie ook metingen naar NOx uitstoot te ondergaan. Voor ketelinstallaties dient binnen vier weken na ingebruikname een éénmalig meting te worden uitgevoerd.

Alle metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd meetbureau. Op de website van de [Raad voor Accreditatie] kunt u nagaan welke bedrijven zijn geaccrediteerd. Als uitzondering hierop is het toegestaan dat de afzonderlijke meting wordt uitgevoerd door een persoon die de meting kan uitvoeren volgens Scope 6 van de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties stookinstallaties" van SCIOS. Die persoon moet dan beschikken over het daarvoor geëigende certificaat.

Zie ook ->  Bems digitaal

Service number

Our certified service engineers can be called upon 24 hours per day. You can reach our service through our contact page or by phone:
+31(0)598 - 491400